wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » REGULAMIN sklepu
Dodatkowe opcje przeglądania
Kontakt
 • FPH. RUM-LUX Wojciech Rumocki
  92-770 Łódź, ul Byszewska 20a,
  mBank: 50 1140 2004 0000 3802 4823 4875
  NIP: 824-103-04-49
 • E-mail:sklep@rum-lux.com.pl
 • Telefon+48 42 671 32 62
 • FAX+48 42 671 30 57
 • Godziny działania sklepu
  CZYNNE 24/7

  biuro pracuje:
  poniedziałek-piątek
  w godzinach 7:00 - 15:00

  wysyłki w dniu zamówienia
  max. do godziny 11:30
Cennik
Pobierz cennik PDFPobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

REGULAMIN sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RUM-LUX

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, działającego pod adresem RUM-LUX.pl, w tym m.in. warunki składania Zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym, zasady dostarczania zamówionych Towarów do Klienta, sposób i termin uiszczania ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji. 
 1. Użyte w Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie: 
 • CENA PRODUKTÓW, zwana również zamiennie CENĄ ZAKUPÓW– wartość brutto Towaru wyrażona w złotych polskich, uwzględniająca podatki, w tym VAT, nieuwzględniająca natomiast kosztów dodatkowych, w tym opłat z tytułu dostawy, wskazanych w sklepie internetowym; 
 • INFORMACJA O ZAMÓWIENIU podsumowanie złożonego przez Klienta Zamówienia, zawierające szczegółowe informacje na jego temat; 
 • KONTO– wymagający zarejestrowania na stronie sklepu internetowego i podania niezbędnych danych, zindywidualizowany zbiór zasobów teleinformatycznych, umożliwiających Klientowi m.in. złożenie Zamówienia i korzystanie ze sklepu internetowego, przy czym składanie Zamówień możliwe jest również bez posiadania KONTA, zgodnie z treścią 2 ust.6 
 • KOSZT DOSTAWY– spoczywający na Kliencie obowiązek uiszczenia opłaty za dostawę Towaru do miejsca wskazanego przez Klienta i znajdującego się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, widoczny m.in. w trakcie dokonywania Zamówienia i w wysłanej przez Sprzedawcę wiadomości zawierającej m.in. Informację o Zamówieniu; 
 • KLIENT– posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych i mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej  lub posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba prawna, mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej albo mająca siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której szczególne przepisy przyznają zdolność prawną; 
 • KONSUMENT– osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; 
 • ŁĄCZNY KOSZT ZAMÓWIENIA- podane do wiadomości Klienta wynagrodzenie, na które składają się: Cena produktów, Koszt dostawy oraz inne koszty, jeśli występują i zostały podane do wiadomości Konsumenta, do którego zapłaty zobowiązany jest Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym; 
 • SKLEP INTERNETOWY- działający pod adresem RUM-LUX.pl platforma internetowa, której właścicielem jest Sprzedawca, umożliwiająca sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet; 
 • SPRZEDAWCA– Firma Produkcyjno-Handlowa „RUM-LUX” Wojciech Rumocki z siedzibą w Łodzi, ul. Byszewska 20A, 92-770 Łódź, NIP: 824-103-04-49, REGON:710394140, tel: 42/6713262 (opłata, jak za zwykłe połączenie, wg cennika właściwego operatora), e-mail:rum-lux@rum-lux.com.pl           
 • TOWARY, zwane również zamiennie PRODUKTAMI– prezentowane w Sklepie Internetowym rzeczy, na które Klient może złożyć Zamówienie a następnie je kupić, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu; 
 • ZAMÓWIENIE– sporządzone przez Klienta i przesłane Sprzedawcy oświadczenie woli zmierzające do zawarcia umowy i zawierające zestawienie Towarów, które Klient chce kupić w sklepie internetowym, stanowiące ofertę. 
 • ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY– zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych oraz zużyty sprzęt pochodzący ze źródeł innych niż gospodarstwa domowe, który ze względu na charakter i ilość jest podobny do zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych; za zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych uznaje się odpady powstałe ze sprzętu, który z dużym prawdopodobieństwem będzie używany zarówno przez gospodarstwa domowe, jak i przez użytkowników innych niż gospodarstwa domowe; zgodnie z definicją Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ( Dz. U. 2015.1688) 
 1. W każdym przypadku, w którym w definicjach znajdujących się powyżej użyto dla określenia oznaczonej czynności, osoby lub rzeczy liczby pojedynczej, definicje te mają odpowiednie zastosowanie do liczby mnogiej, gdy zaś użyto liczby mnogiej, definicje te stosuje się odpowiednio do liczby pojedynczej. 
 1. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień regulaminu i  zapoznania się z jego treścią. Akceptacja regulaminu następuje każdorazowo przed złożeniem Zamówienia w sklepie internetowym.

II. WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Warunkiem niezbędnym do pełnego skorzystania ze sklepu internetowego jest:
  • rejestracja w portalu działającym pod adresem RUM-LUX.pl, poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie  niezbędnych danych;
  • posiadanie aktywnego Konta i aktywnego adresu e-mail, za pomocą którego dokonano rejestracji Konta;
  • podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych;
  • dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową, spełniającego co najmniej wymagania opisane w Regulaminie portalu;
  • potwierdzenie zapoznania się m.in. z treścią niniejszego regulaminu;
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę, podanych w związku z realizacją Zamówienia, dostępne są w Polityce Prywatności, z którą Klient może się zapoznać na stronie RUM-LUX.pl
 1. Z zastrzeżeniem treści ust.6 poniżej, Klient może złożyć Zamówienie, gdy jest zalogowany do swojego Konta. Zalogowanie polega na podaniu nicku lub adresu e-mail Klienta i wcześniej ustalonego hasła, które ma charakter poufny. 
 1. Klient jest zobowiązany do zachowania w ścisłej tajemnicy ww. hasła i nie ujawniania go komukolwiek. Dodatkowo Klient jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Sprzedawcy o każdym nieautoryzowanym wykorzystaniu adresu e-mail, Konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu zasad bezpieczeństwa. 
 1. Klient ma prawo posiadać tylko jedno aktywne Konto w Serwisie. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę informacji, iż Klient jest posiadaczem więcej niż jednego Konta, Sprzedawca może je zablokować, do czasu wyjaśnienia sprawy. Z uprawnienia tego Sprzedawca może skorzystać także w przypadku, gdy osoba trzecia podszywa się pod Klienta lub w inny sposób zakłóca działanie Serwisu. Sprzedawca może ponadto wymagać od Klienta potwierdzenia, że jest posiadaczem Konta w każdym przypadku, gdy ma podstawy sądzić, że zostało ono użyte w sposób niezgodny z prawem, w tym regulaminem. 
 1. Klient może skorzystać ze sklepu internetowego i  złożyć Zamówienie także wówczas, kiedy nie posiada aktywnego Konta. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia w sklepie internetowym, bez posiadania aktywnego Konta jest:
 • dostęp do komputera z siecią Internet i zainstalowaną przeglądarką internetową, spełniającego co najmniej wymagania opisane w załączniku nr 1do regulaminu; 
 • podanie wszystkich niezbędnych do realizacji Zamówienia danych; 
 • posiadanie aktywnego adresu e-mail, wskazanego Sprzedawcy i niezbędnego do kontaktu m.in. w celu realizacji Zamówienia; 
 • potwierdzenie zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. 
 1. Zakładając Konto lub składając Zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Umowa ta zawarta jest zgodnie z regulaminem określającym ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu działającego pod adresem internetowym www.RUM-LUX.pl. W przypadku Założenia Konta umowa zawarta jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedzenia przez każdą ze stron, zgodnie z zasadami wskazanym w regulaminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Składając Zamówienie po zalogowaniu się do Konta lub składając zamówienie bez Konta, Klient zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, której szczegółowe zasady opisane są w niniejszym regulaminie. Umowa ta zawarta jest na czas określony, do dnia dostarczenia Klientowi Zamówienia lub odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

 III. CENY, FORMY PŁATNOŚCI

 1. Zamieszczone w sklepie internetowym Ceny Produktów zawierają wszelkie cła i podatki, w tym podatek VAT, nie zawierają natomiast kosztów dodatkowych, w tym kosztów dostawy, wskazanych w sklepie internetowym. Ceny podawane są w złotych polskich. 
 1. Wiążąca i ostateczna jest Cena Produktu podana w koszyku, w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Informacja na temat Łącznego Kosztu Zamówienia i ceny poszczególnych elementów na niego się składających, przedstawiana jest w sklepie internetowym, w szczególności w Koszyku, przed potwierdzeniem przez Klienta całego złożonego Zamówienia, sposobu dostawy i formy płatności. Łączny Koszt Zamówienia może zostać skorygowany w przypadku opisanym w §3 ust.3 Regulaminu, tj. w sytuacji kiedy Klient wyraził zgodę, na przesłanie Zamówienia niepełnego. Łączny Koszt Zamówienia może wówczas ulec skorygowaniu, tak aby obejmował Ceny Produktów, które są aktualnie dostępne w sklepie internetowym i mają być dostarczone Klientowi, a także odpowiedni dla nich Koszt Dostawy. 
 1. Sprzedawca ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania oferowanych w sklepie internetowym Produktów, wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami.  Uprawnienie to nie ma wpływu na Zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności. 
 1. W przypadku sprzedaży Produktów objętych promocją lub akcją wyprzedażową, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówienia jest uzależniona od kolejności wpływu Zamówień do Sprzedawcy. 
 1. Koszty Dostawy są wskazywane przez Sprzedawcę w trakcie składania Zamówienia, ich wysokość zależy m.in. od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. 
 1. Za Zamówienia składane w sklepie internetowym, Klient może zapłacić wybierając spośród następujących rodzajów płatności:
 • płatność przy odbiorze - w przypadku dostawy za pomocą kuriera DPD, InPost; 
 • płatność z góry na konto, czyli płatność elektroniczna w formie przelewu lub płatność kartą płatniczą, za pośrednictwem serwisu Przelewy 24.

Ze szczegółowymi informacjami na temat metod zapłaty,  Klient może się zapoznać  rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie. Informacje na temat metod płatności.

 1.  W przypadku zapłaty za Produkty kurierowi DPD, InPost, Klient może uiścić cenę wyłącznie gotówką. 
 1. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, jest możliwa wówczas, gdy bank, w którym Klient posiada rachunek bankowy ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy 24.  Warunkiem koniecznym do skorzystania przez Klienta z tej formy płatności jest również posiadanie przez niego dostępu do usług bankowości elektronicznej. 
 1. Płatność przy użyciu karty płatniczej, za pośrednictwem serwisu Przelewy 24, jest możliwa wówczas, gdy Klient posiada kartę płatniczą, wydaną przez bank, który ma zawartą odpowiednią umowę, dopuszczającą taką formę rozliczeń z PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, która jest właścicielem serwisu Przelewy 24. 
 1. Do zamówionych Produktów Sprzedawca dołącza dowód sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, w zależności od treści żądania Klienta.

V. WARUNKI DOSTAWY, CZAS REALIZACJI

 1. Dostawa jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktów:
 • przesyłka kurierska – DPD lub InPost;
 • przesyłka kurierska pobraniowa – DPD lub InPost;
 • przesyłka paczkomatowa – paczkomaty InPost;
 • osobisty odbiór Zamówienia w Łodzi ul. Byszewska 20A   

  (kliknij aby poznać koszty dostawy )

Sprzedawca może zawiesić czasowo dostępność poszczególnych form dostawy, o czym każdorazowo Klient będzie informowany w widoczny sposób na etapie składania Zamówienia. 

 1. Na stronie sklepu internetowego Sprzedawca zamieszcza informację o liczbie dni roboczych, za które uznaje dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z Produktami, na adres podany przez Klienta w procesie składania Zamówienia. Ze szczegółowymi informacjami na temat form i warunków dostawy, w tym ich ceny, Klient może zapoznać się rozpoczynając składanie Zamówienia i w jego trakcie. 
 1. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w dostawie, a odpowiedzialność za Zamówienie ograniczona jest do ceny jego poszczególnych składników. 
 1. Dostawa Produktów do Klienta  nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru w sklepie Sprzedawcy, oznacza to, że w ww. terminie Produkty zostaną skompletowane i Zamówienie będzie oczekiwać na odbiór. Klient jest zobowiązany odebrać tak przygotowane w sklepie Zamówienie, w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili otrzymania wiadomości e-mail zawierającej informację, że Zamówienie jest gotowe do odbioru. Z zastrzeżeniem zdania ostatniego, w przypadku wyboru, jako sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, kurier podejmie dwie próby doręczenia Zamówienia. 
 1. Na żądanie Sprzedawcy lub działającego w jego imieniu kuriera, Klient jest zobowiązany potwierdzić odbiór Produktów. W chwili dostarczenia Produktów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie, czy Produkty nie są wadliwe, a opakowanie nie zawiera widocznych uszkodzeń lub zniszczeń.  W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, Sprzedawca zaleca sporządzenie przez Klienta i kuriera protokołu potwierdzającego ww. okoliczności i kontakt ze Sprzedawcą.  W przypadku dostrzeżenia wad, zniszczeń lub uszkodzeń opakowania lub Produktów, które Klient odbiera w sklepie, Sprzedawca zaleca niezwłoczne poinformowanie go o tym fakcie. Klient, który nie jest Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktów po dostarczeniu Zamówienia i w obecności kuriera lub w obecności Sprzedawcy. W tym przypadku, w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych Zamówienia, powstałych w trakcie transportu, Klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 1. Produkty dostarczane są w standardowym opakowaniu Sprzedawcy. Jedno opakowanie nie może być cięższe niż 30 kg. Ograniczenie wagowe nie ma zastosowania do Zamówień odbieranych osobiście. 
 1. Klient powinien zapewnić odbiór Produktów bez zbędnej zwłoki i w sposób bezpieczny. Jeśli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w §5 ust.5 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Zamówienie zostanie zwrócone do siedziby Sprzedawcy. 
 1. Jeżeli Klient nie odbierze Zamówienia we wskazanych w §5 ust.5 terminach, sprecyzowanych dla poszczególnych form dostawy, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży. Z uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca może skorzystać odpowiednio w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia podjęcia pierwszej próby doręczenia Zamówienia  lub w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia upływu terminu na odbiór zamówienia przez Klienta w sklepie, wskazanego w §5 ust. 5.  W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić o tym Klienta. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Klienta płatności. Sprzedawca dokona zwrotu płatności na rzecz Konsumenta w ten sam sposób, jakiego ten użył do zapłaty, chyba że Konsument zgodził się on na inny sposób zwrotu.

VI.  REKLAMACJE

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych, dobrej jakości. Do obowiązków Sprzedawcy należy dostarczenie Konsumentowi rzeczy wolnej od wad. 
 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt ma wady fizyczne lub prawne. Do postępowania w zakresie zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Reklamacje mogą być składane na adres: Firma Produkcyjno-Handlowa „RUM-LUX” Wojciech Rumocki 92-770 Łódź, ul. Byszewska 20A lub osobiście w siedzibie firmy. W celu złożenia reklamacji Konsument może skorzystać z formularza dostępnego m.in. na stronie internetowej RUM-LUX.pl
  Skorzystanie z tego formularza nie jest jednak obowiązkowe. 
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Klienta, który nabywa Towar, nie będąc jednocześnie Konsumentem, jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za objęty reklamacją Produkt i kwoty stanowiącej równowartość kosztów jego dostawy, w przypadku gdy przedmiotem reklamacji jest również dostawa. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną, Klient nie będący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad lub zostanie mu zwrócona Cena Produktu. Wybór sposobu zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji w tym przypadku, należy do Sprzedawcy a ciężar dowodu, że rzecz sprzedana ma wady, obciąża Klienta. Sprzedawca jest zobowiązany rozpoznać reklamację, o której mowa w niniejszym przepisie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od chwili otrzymania pisemnego zgłoszenia. Termin ten może ulec wydłużeniu o czas uzupełnienia przez Klienta informacji niezbędnych, wg oceny Sprzedawcy, do rozpoznania reklamacji. Na wezwanie Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany dostarczyć reklamowany Produkt do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę, na swój koszt. 
 2. Reklamacje można zgłosić za pośrednictwem panelu klineta, a także wykorzystując poniższy protokół reklamacyjny.
 POBIERZ PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY W PDF
 1. Konsument, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez RUM-LUX zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).
 

VII.  WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY I MODYFIKACJI ZAMÓWIENIA

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. 
 1. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów, w tym Umów o świadczenie Usług Dodatkowych – od dnia ich zawarcia. 
 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu na adres: F.P.H. RUM-LUX Wojciech Rumocki 92-770, Łódź, ul Byszewska 20a lub na adres e-mail: rum-lux@rum-lux.com.pl. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na prezentowanym wzorze formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 
   
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Usługodawca zwraca równowartość towaru plus najniższy koszt dostarczenia Towaru oferowany w sklepie Usługodawcy. Zwrot zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca otrzyma zwracany towar. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem. 
   
 3. Usługodawca wstrzyma się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
   
 4. Towar należy odesłać lub przekazać na adres: : F.P.H. RUM-LUX Wojciech Rumocki 92-770, Łódź, ul Byszewska 20a, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. 
   
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru, który ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany ogólnie dostępnymi drogami spedycyjnymi, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości: dla Towarów o wadze do 30 kg do 40 zł, a dla Towarów o wadze ponad 30 kg do 200 zł.
 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 
 1. Jeżeli Konsument zażądał rozpoczęcia świadczenia Usług Dodatkowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży zobowiązany jest do uiszczenia ich ceny proporcjonalnie do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował Usługodawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
 1. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych powyżej
POBIERZ WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PDF
 

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.). 
 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji celów wskazanych 
  w ust. 3-6 poniżej. 
 1. Dane osobowe w zakresie nicku i adresu e-mail będą wykorzystywane w celu rejestracji, o której mowa w §2 ust. 1 lit. a). 
 1. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz adresu dostawy, a także numeru telefonu kontaktowego, będą wykorzystywane przez Sprzedawcę, w celu realizacji składanych przez Klienta Zamówień, w tym także Zamówień bez Konta. 
 1. Dane osobowe w zakresie adresu e-mail, po uprzednim wyrażeniu zgody przez osobę, której dotyczą, mogą być wykorzystywane w celu przesyłania przez Sprzedawcę informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 1. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, numeru Zamówienia, adresu e-mail, adresu dostawy oraz numeru telefonu kontaktowego będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, którym powierzono dostawę zakupionych Towarów do Klienta. 
 1. Niezależnie od treści ust. 3-6 dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu i zakresie z nich wynikającym. 
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na wniosek Klienta Sprzedawca usunie lub zmieni jego adres e-mail w ciągu 10 dni roboczych.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają odpowiedzialności Sprzedawcy wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy oferowane do sprzedaży produkty nie spełniają indywidualnych oczekiwań Klienta i nie posiadają indywidualnych właściwości. Zawierając umowę sprzedaży strony nie określają żadnego specyficznego celu, dla którego nabywany jest lub wytworzony produkt. Produkty są standardowe i nie są wykonywane na indywidualne zamówienie. 
 1. Klient zobowiązany jest korzystać ze sklepu internetowego, w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić jej prawidłowe funkcjonowanie. 
 1. Sprzedawca może zablokować możliwość składania Zamówień przez Klienta, jeżeli uzna jego działanie za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego. Sprzedawca może zablokować możliwość, o której mowa w zdaniu poprzednim także wtedy, gdy uzyska uzasadnione podejrzenie, że Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu. O zablokowaniu możliwości składania Zamówień, Klient zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres poczty elektronicznej podany w procesie rejestracji lub w trakcie składania Zamówienia. 
 1. Informacje o produkcie zamieszczone w sklepie internetowym nie są równoznaczne z dostępnością tych Towarów u Sprzedawcy i możliwością realizacji Zamówienia. 
 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, przerwy w funkcjonowaniu sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą,  niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością sklepu internetowego z komputerem lub siecią, z której korzysta Klient. 
 1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie serwerów pocztowych, na które przesyłane są wiadomości e-mail i adresów e-mail Klientów, usuwanie lub blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub czasowe zawieszenie dostępności sklepu internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia m.in. konserwacji, wymiany sprzętu lub też w związku z rozbudową lub modernizacją sklepu internetowego. 
 1. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę możliwości korzystania z pieniędzy, utratę czasu, podanie nieprawdziwych lub nieprawidłowych informacji, lub jakąkolwiek szkodę pośrednią lub wtórną. 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/.  Firma RUM-LUX nawiązując do poniżej załączonego kodeksu zobowiązuje się przestrzegać w pełni jego postanowienia. 
 KODEKS DOBRYCH PRAKTYK W PDF
 1. Jeżeli którekolwiek z postanowień regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Klientem w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i  wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego, nieważnego. 
 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 1. Regulamin niniejszy wraz z późniejszymi zmianami obowiązuje od dnia 01 maja 2018 roku. Do umów zawartych przed dniem 01 maja 2018 roku, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 1.  Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest w formacie PDF. Dokument można pobrać wchodząc na stronę internetową RUM-LUX.pl

  POBIERZ DOKUMENT W PDF

Łódź, 01 maj 2018 r.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ